Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 11:37

Προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ 2017-2018 Featured

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προκηρύσσει 35 (τριάντα πέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» σε τέσσερις κλάδους ειδίκευσης: α) Δομή και Εξέλιξη Ιζηματογενών Λεκανών (Structure and Evolution of Sedimentary Basins) β) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment) γ) Τεχνική Γεωλογία – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (Engineering Geology – Environmental Hydrogeology) δ) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics and Seismology)
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) εξάμηνα. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 3-ΙΟΥΛΙΟΥ-2017 έως 6-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-2017
Ημερομηνία εξέτασης ξένης γλώσσας: Τρίτη 10/10/2017, ώρα 15:00-18:00, αίθουσα Δ22 (ισόγειο του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αναστασία Κυρατζή, καθηγήτρια Σεισμολογίας, ΑΠΘ
Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Στο ισόγειο του κτιρίου των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, εντός της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας, κα Αναστασία Σεραφείμ, (τηλ.2310-998470, 2310-998450), email: serafeia@geo.auth.gr

Τελευταία νέα