Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

 

Τεχνική Γεωλογία – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

 Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

 

Εισαγωγή

Όσον αφορά την κατεύθυνση της “Περιβαλλοντικής Υδρογεωλογίας”, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται σε αντικείμενα και διαδικασίες :

 • Συλλογής υδρογεωλογικών δεδομένων με υπαίθρια παρατήρηση και καταγραφή σε ειδικά πρωτόκολλα , εκτέλεσης επιτόπου δοκιμών, δειγματοληψίας, εργαστηριακών χημικών αναλύσεων νερού.
 • Χρήσης χαρτών στο ύπαιθρο (προσανατολισμός, αποτύπωση δεδομένων) και φορητών οργάνων στο ύπαιθρο (GPS, πολυπαραμετρικών όργανων επιτόπου μετρήσεων)
 • Επεξεργασίας και αξιολόγησης των παραπάνω δεδομένων με σύγχρονες υπολογιστικές και στατιστικές μεθόδους χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα λογισμικά.
 • Σχεδιασμού και εντοπισμού κατάλληλης θέσης κατασκευής τεχνικών έργων για τη διαχείριση και διευθέτηση των υδατικών πόρων (έργα τεχνητού εμπλουτισμού, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών κλπ)
 • Αξιοποίησης (υδρομάστευσης) πηγών
 • Εντοπισμό και αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων
 • Χωροθέτησης χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και επιλογής κατάλληλων θέσεων για ανόρυξη υδρογεωτρήσεων.
 • Εντοπισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων υφαλμύρινσης
 • Χρήσης υδατικών πόρων ως ιαματικών

Δίνεται βαρύτητα στη χρήση ειδικών λογισμικών πακέτων που αφορούν:

 • Την επεξεργασία αντλητικών δεδομένων για τον προσδιορισμό των υδραυλικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδροοφoρέων.
 • Την επεξεργασία υδροχημικών δεδομένων για τον καθορισμό της ποιότητας του υπόγειου νερού.
 • Τη διαχείριση υδροχημικών-ποιοτικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων νερού (ταξινόμησης των υπόγειων νερών με βάση τον υδροχημικό τύπο, απεικόνιση σε διαγράμματα, καταλληλότητα χρήσης κλπ)
 • Την προσομοίωση της υπόγειας ροής με τη χρήση ειδικών κωδίκων.
 • Τη σύνταξη θεματικών χαρτών και εκτέλεσης υπολογισμών σε περιβάλλον GIS.
 • Την εκτίμηση της τρωτότητας των υπόγειων υδροφορέων στην εξωτερική ρύπανση
 • Τη διαχείριση υπόγειου νερού
 • Την εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας

 

Τελευταία νέα